نقشه سايت | درباره ما | تماس باما
سایت آموزشی
ریاضیات و رمز نگاری
 
  توابع خاص

معادله لژاندر : معادله ديفرانسيل لژاندر بصورت زير مي باشد :


كه در آن p يك ثابت حقيقي است .
حال مي خواهيم جوابهاي اين معادله را در مجاورت نقطه


بدست آوريم لذا جواب معادله بصورت زیر مي باشد .داريم :در نتيجه داريم :


حال اگر p عدد صحيح و نا منفي باشد و قرار دهيم p=m آنگاه
اگر m فرد باشد .
حال از (*) داريم با قرار دادن n=m-2
و
در نتيجه داريم :
با توجه بمطالب فوق چند جمله اي لژاندر درجه m را با
بصورت زير تعريف مي كنيم .
كه
يا
هر كدام صحيح باشد .در نتيجه


مي بينيم كه
نمودار شش جمله اي لژاندر را در شكلهاي زير مشاهده مي كنيد .مثال : نشان دهيد . 

دفعات مراجعه به صفحه
2224